مهر با دی (10+7)

 

مهر با دی (10+7)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . اغلب سازگار و موافق و مهربان زندگی خواهید کرد . گاه متولد مهر ناسازگاری می کند، ولی به زودی وضع عادی می شود . فرزندی شجاع و هوشمند نصیب شما می شود . در هر حال زندگی خوبی را پیش رو خواهید داشت . روزهای جمعه و شنبه برای شما خوب خواهد بود .