مهر با آبان (8+7)

 

مهر با آبان (8+7)

 

پیوند وشراکت شما میانه است . چون حال متغیری خواهید داشت . گاه سازگاروزمانی ناسازگار خواهید بود . اغلب در حال بگو مگو و مجادله خواهید بود . بیشتر متولد آبان مقصر است . صاحب فرزند می شوید ، ولی از فرزند خیری نمی بینید . روزهای جمعه برای شما خوب خواهد بود.