مهر با مهر (7+7)


مهر با مهر (7+7)

 

پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت . در ظاهر موافق و در باطن بدخواه یکدیگر می شوید. اگر چه زندگی غیر قابل تحملی نخواهید داشت. با این حال مصلحت این است که این پیوند صورت نگیرد . روزهای سه شنبه بررای شما خوب است .