شهریور با اسفند (12+6)

 

شهریور با اسفند (12+6)

 

پیوند و شراکت بسیار خوبی است . زندگی خوش و موافق و توام با محبت و یکرنگی خواهید داشت . اغلب در رفاه و آسایش به سر خواهید برد . فرزند کم اما با هوش و فهیم نصیب شما خواهد شد . روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود .