شهریور با بهمن (11+6)

 

شهریور با بهمن (11+6)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهد بود . با هم موافق و یکدل و سازگار خواهید بود . فرزند کم ، اما سر به راه خواهید داشت . از لحاظ مالی هر چه جلوتر بروید ، موقعیت بهتری پیدا می کنید . به ندرت ممکن است بین شما کدورت پیش بیاید . روزهای پنجشنبه برای شما خوب است .