شهریور با دی (10+6)

 

شهریور با دی (10+6)

 

پیوند و شراکت خوبی نخواهد بود . در زندگی گاه سازگار و خوش و گاهی ناسازگار خواهید بود . هیچوقت به توافق کامل نمی رسید و این بیشتر تقصیر متولد دی خواهد بود . در صورت پیوند فاصلۀ مرگ بین شما چهار سال خواهد بود . روزهای چهارشنبه برای شما خوب است .