شهریور با آذر (9+6)


شهریور با آذر (9+6)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . به خوبی ایام را پشت سر خواهید گذاشت و روز به روز برای یکدیگر عزیزتر می شوید . از لحاظ مالی نیز به ترتیب شرایط بهتری خواهید داشت .همچنین فرزندان خوبی پرورش خواهید داد . روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .