شهریور با آبان (8+6)

 

شهریور با آبان (8+6)

 

پیوند و شراکت خیلی خوبی نخواهد بود. ابتدای زندگی یا شراکت ، وضع بهتری خواهید داشت ، اما اواسط عمر گرفتار سختی می شوید . آخر عمر وضع متعادل و بهتر خواهد شد. فرزند کمی خواهید داشت، زیرا فرزند برای شما نمی ماند . روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .