شهریور با مهر (7+6)

 

شهریور با مهر (7+6)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهد بود . پیوسته در توافق و شادمانی به سر برده و رفاه و درآمد خوبی خواهید داشت . به ندرت ممکن است با هم اختلاف پیدا کنید . زندگی خانوادگی خوب همراه با فرزندانی خوب و موفق خواهید داشت. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود.