شهریور با شهریور (6+6)

 

شهریور با شهریور (6+6)

 

پیوند و شراکت نا مبارکی است . بهتر است صورت نگیرد . چون همواره در کشمکش و نزاع خواهید بود و در موارد کمی ممکن است سازگاری بین شما وجود داشته باشد. اولاد کم و ناموفق نصیب شما خواهد شد. روزهای شنبه برای شما خوب است .