مرداد با اسفند (12+5)

 

مرداد با اسفند (12+5)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. موافق و سازگار زندگی می کنید و کمتر به اختلاف می رسید. عمری را با خوشی و رضایت سپری خواهید کرد و از رفاه و آرامش برخوردار خواهید بود . فرزند زیادی نصیب شما می شود. روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است.