مرداد با بهمن (11+5)

 

مرداد با بهمن (11+5)

 

پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت . پیوسته با هم ناسازگاری می کنید و زندگی تلخ و سختی خواهید داشت . اگر این پیوند یا شراکت یا شراکت صورت نگیرد ، بهتر خواهد بود . روزهای شنبه برای شما خوب خواهد بود .