مرداد با دی (10+5)

 

مرداد با دی (10+5)

 

پیوند و شراکت نسبتاً خوبی خواهید داشت . گاه یکی از شما دو نفر ناسازگار می شوید ، ولی زود سازش می کنید . اگر کمی بیشتر به هم احترام بگذارید ، شرایط زندگی بهتری در پیش خواهید داشت . هر چه پیشتر بروید ، زندگی بهتر و آرام تری خواهید داشت . روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است .