مرداد با آذر (9+5)

 

مرداد با آذر (9+5)

 

پیوند و شراکت متوسطی است . در اوایل با هم لجاجت می کنید که بیشتر متولد آذر ماه مقصر خواهد بود . متولد مرداد باید تحمل بیشتری از خود نشان دهد . بعد کم و بیش زندگی بهتری خواهید داشت . اولاد کمی خواهید داشت . روزهای یکشنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن است .