مرداد با آبان (8+5)

 

مرداد با آبان (8+5)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . نسبت به هم سازگار و مهربان خواهید بود . زندگانی مرفه و طولانی خواهید داشت. اگر گاه کدورتی پیش بیاید، به خاطر حرف نادرست و بدی است که یکی از شما دو نفر می زنید. تعداد فرندان شما کم خواهند بود . روزهای پنجشنبه برای شما خوب است .