مرداد با مهر (7+5)

 

مرداد با مهر (7+5)

 

پیوند یا شراکت شما متوسط است . اغلب ناموافق و ناسازگار خواهید بود. بیشتر مقصر متولد مرداد است و باید از خود خویشتنداری بیشتری نشان دهد. فرزندان کمی خواهید داشت ، اما آنها در رفاه و آرامش خواهند بود . روزهای یکشنبه و سه شنبه برای شما خوب است .