مرداد با شهریور (6+5)

 

مرداد با شهریور (6+5)

 

در شراکت یا ازدواج ، ابتدا موافق و سازگار خواهید بود . اما بعد متولد مرداد ناسازگار شده با هم خصومت و مجادله می کنید . حتی ممکن است یکی بر دیگری آسیب برسانید . آنوقت از یکدیگر جدا زندگی کنید و مدتی در مشکلات و گرفتاری به سر ببرید . اگر چنین وصلت یا شراکتی صورت نگیرد ، بهتر است . روزهای یکشنبه و سه شنبه برای شما خوب است .