مرداد با مرداد (5+5)

 

مرداد با مرداد (5+5)

 

پیوند و شراکت شما متوسط خواهد بود . گاه سازگار و گاهی ناسازگار خواهید بود . صدمه یا جراحتی به یکی از متولدین مرداد وارد می شود که دو تا شش ماه در او باقی می ماند . یکی از متولدین مرداد کارمند دولت خواهد بود . روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای شما خوب است .