تیر با اسفند (12+4)

 

تیر با اسفند (12+4)

 

شراکت و پیوند گرمی خواهید داشت . با هم رفیق و سازگار بوده با احترام زندگی خواهید کرد . در اغلب امور صبور و استوار بوده و مصلحت یکدیگر را در نظر می گیرید . تعداد فرزندان شما کم است ، زیرا فرزند برای شما نمی ماند . روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .