تیر با بهمن (11+4)

 

تیر با بهمن (11+4)

 

پیوند و شراکت خیلی خوبی است . با هم در توافق و مهربانی زندگی می کنید .پول و موقعیت خوبی به دست خواهید آورد . فرزندان خوشبخت و موفقی خواهید داشت . به ندرت ممکن است بین شما کدورت یا دلخوری پیش بیاید روزهای شنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن است .