تیر با آذر (9+4)

 

تیر با اذر (9+4)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . در اکثر موارد با هم موافق بوده و زندگی خوب و راحتی در پیش خواهید داشت . بعد از سه سال ، خصومتی بین شما پیش می آید که بزودی برطرف می شود .روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .