تیر با آبان (8+4)

 

تیر با آبان (8+4)

 

پیوند یا شراکت خوبی نیست ، بهتر است صورت نگیرد . زندگی تلخ و توام با فتنه و فساد خواهید داشت . مال و روزی کمی نصیب شما می شود . در صورت فرزند دار شدن ، فرزندان نافرمانی خواهید داشت . روزهای شنبه برای شما خوب است .