تیر با مهر (7+4)

 

تیر با مهر (7+4)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . با هم سازگار و موافق و مهربان خواهید بود . هر چه بیشتر بروید ، انس و الفت بیشتری با هم پیدا می کنید . اگر هم گاه اختلا ف یا کدورتی هم پیش بیاید ، به زودی برطرف می شود . که البته بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود . فرزندان زیادی خواهید داشت . روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود .