تیر با شهریور (6+4)

 

تیر با شهریور (6+4)

  پیوند و شراکت شما متوسط است . حفظ ظاهر می کنید ، اما توافق و محبت پایداری نسبت به هم نخواهید داشت . فرزندان شما هم زندگی متوسطی خواهند داشت . عمر متولد تیر بیشتر خواهد بود .روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .