تیر با مرداد (5+4)

 

تیر با مرداد (5+4)

 

پیوند وشراکت خوبی خواهید داشت . با هم سازگار و موافق و خوشبخت خواهید بود . در این پیوند به سعادت و خوشی دست می یابید . به ندرت ممکن است بین شما کدورت پیش بیاید . در زندگی صاحب چند فرزند می شوید و روزهای یکشنبه و جمعه برای شما خوش یمن است .