تیر با تیر (4+4)


تیر با تیر (4+4)

 

پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت . اغلب با هم ناسازگار بوده و زندگی را برخود تلخ می کنید . اگر این پیوند و شراکت صورت نگیرد ، بهتر است . زیرا ممکن است منجر به جدایی و طلاق شود . روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای شما خوب است .