خرداد با اسفند (12+3)

 

خرداد با اسفند (12+3)

 

پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت . پیوسته سازگار و مطیع هم خواهید بود . از لحاظ مادی در رفاه و آسایش خواهید بود و بیشتر عمرتان را با خوشی سپری خواهید کرد. تعداد فرزندان شما کم خواهد بود . روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است .