خرداد با بهمن (11+3)

 

خرداد با بهمن (11+3)

 

پیوند و شراکت نه چندان خوب و نه چندان بد خواهید داشت . گاه بین شما خصومت و اختلاف پیش می آید که عامل آن حسودان و بدگویان هستند . افراد بیگانه را به منزل راه ندهید و به هر کس اعتماد نکنید . شما صاحب چند فرزند که بیشتر پسر خواهد بود می شوید . روزهای شنبه و پنجشنبه برای شما خوب است .