خرداد با دی (10+3)

 

خرداد با دی ( 10+3)
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . اغلب موافق و مطیع هم بوده به خوبی زندگی خواهید کرد. به ندرت ممکن است اختلاف جدی بین شما پیش بیاید که آن هم بزودی برطرف می گردد. روزهای یکشنبه برای شما خوب خواهد بود .