خرداد با آذر (9+3)


خرداد با آذر (9+3)

 

پیوند و شراکت شما میانه است . بیشتر در قهر و ستیز زندگی خواهید کرد . اغلب مقصر متولد خرداد است . یک تا دو فرزند نصیب شما می شود . متولد خرداد عمر طولانی خواهد داشت . روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است .