خرداد با آبان (8+3)


خرداد با آبان (8+3)

 

پیوند و شراکت شما میانه است. گاه با هم خوش و سازگار هستید و گاه ناسازگار . باید هر دو مراقب گفتار و زبانتان باشید تا کار و زندگی شما با خوشی و موفقیت توام باشد . در زندگی صاحب فرزند نیز خواهید شد . روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوب است .