خرداد با مهر (7+3)


خرداد با مهر (7+3)

 

پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت . سود زیادی به یکدیگر می رسانید . زندگی خوش و سعادتمندی خواهید داشت . اگر جزئی اختلاف پیش بیاید ، مقصر متولد خرداد است . تعداد فرزندان شما کم خواهد بود . روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است .