خرداد با شهریور (6+3)


خرداد با شهریور (6+3)

  پیوند و شراکت شما بسیار خوب است . با هم سازگار و متفق خواهید بود . اگر گاه جزئی کدورت هم پیش بیاید ، دیگران عامل آن خواهند بود . به دلیل شرایط و موقعیت متولد خرداد ، فرزندی نخواهید داشت یا تعداد یک یا دو فرزند بیشتر نخواهید داشت . روزهای چهارشنبه و جمعه برای شما خوش یمن است .