خرداد با مرداد (5+3)

 

خرداد با مرداد (5+3)


پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت . اغلب نسبت به هم ظنین و بد گمان می شوید . اگر بد بینی و کینه توزی را کنار بگذارید ، این پیوند یا شراکت بهتر خواهد شد . البته متولد مرداد بایستی بیشتر مدارا کند . در ضمن فرزند کمی خواهید داشت ، زیرا اغلب فرزند شما قبل یا بعد از تولد خواهد مرد . روزهای چهارشنبه برای شما خوب است .