خرداد با تیر (4+3)

 

خرداد با تیر (4+3)

 

پیوند و شراکت شما میانه است . نه چندان خوب و نه چندان بد . گاه با هم سازگار و موافق ، و گاه در جنگ و ناسازگار خواهید بود . معمولاً بین جنگ و آشتی فاصلۀ زیادی ندارید . اغلب تقصیر با متولد خرداد است . روزهای چهارشنبه با شما سازگار است .