اردیبهشت با اسفند (12+2)

 

اردیبهشت با اسفند (12+2)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . نسبت به یکدیگر مهربان بوده و با خوشی زندگی خواهید کرد . تعدادی فرزند خواهید داشت و از جانب آنان به شادی و نشاط دست می یابید . روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .