اردیبهشت با بهمن (11+2)

 

اردیبهشت با بهمن (11+2)

 

پیوند بسیار خوبی خواهد بود . با هم به توافق و شادمانی زندگی خواهید کرد . هم خودتان و هم فرزندانتان در رفاه خواهید بود . گاه تقصیر و گناهی از جانب متولد اردیبهشت سر میزند که لازم است مراقب اعمال خود باشد .