اردیبهشت با دی (10+2)

 

اردیبهشت با دی (10+2)

 

پیوند و شراکت شما خوب است . اغلب با هم سازگار خواهید بود . اگر گاه اختلافی پیش بیاید ، مقصر اغلب متولد دی خواهد بود . از لحاظ مالی رفاه نسبی خواهید داشت . فرزند کم در طالع دارید . روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است .