اردیبهشت با آذر (9+2)

 

اردیبهشت و آذر (9+2)

 

پیوند و شراکت خوب و زندگی خوب و عمر طولانی خواهید داشت . با هم به مهربانی زندگی می کنید و طاقت جدایی یکدیگر را نخواهید داشت . پول خوبی به دست می آورید و در آخر عمر ثروت خوبی اندوخته خواهید داشت . روزهای یکشنبه و دوشنبه برای شما خوش یمن است .