اردیبهشت با آبان (8+2)

 

اردیبهشت با آبان (8+2)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . زندگی خوشی خواهید داشت و در آسایش و رفاه زندگی خواهید کرد . اگر رنجشی هم بین شما پیش بیاید ، اغلب از جانب متولد اردیبهشت است . اگر کمی خود دار باشید ، جز مرگ ، چیزی بین شما جدایی نخواهد انداخت . روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن است .