اردیبهشت با مهر (7+2)

 

اردیبهشت با مهر (7+2)

 

پیوند خوبی خواهید داشت . با هم در نهایت آرامش و خوشی زندگی خواهید کرد . کمتر ممکن است بین شما کدورت پیش بیاید . اگر هم پیش بیاید ، بیشتر از جانب متولد مهر است . با هم زندگی و عمر طولانی خواهید داشت . فاصله مرگ بین شما یک سال خواهد بود . فرزند زیادی خواهید داشت . روزهای سه شنبه و جمعه برای شما خوش یمن است .