اردیبهشت با شهریور (6+2)

 

اردیبهشت با شهریور (6+2)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت و همواره با هم سازگار و مهربان خواهید بود . زندگی خوشی در طالع دارید . ملک و مال خوبی به دست می آورید . اگر گاه اختلاف جزئی بین شما پیش بیاید ، مقصر متولد شهریور خواهد بود . فرزندان شما بیشتر دختر خواهند بود . روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .