اردیبهشت با مرداد (5+2)

 

اردیبهشت با مرداد (5+2)

 

پیوند خوبی نخواهید داشت . پیوسته در نظر یکدیگر بد جلوه می کنید و حرف یکدیگر را نمی پذیرید . اغلب دوستان و همکاران از شما در رنج خواهند بود . درآمد خوبی نخواهید داشت . فرزند نیز کم خواهید داشت . یک یا دوتا . روزهای جمعه برای شما خوب است .