اردیبهشت با تیر (4+2)

 

اردیبهشت با تیر (4+2)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . در بین شما محبت و توافق خواهد بود . به ندرت ممکن است کدورت پیش بیاید . صاحب چند فرزند می شوید . و از رفاه نسبی خوبی برخوردارخواهید شد . روزهای جمعه برای شما خوش یمن است .