اردیبهشت با خرداد (3+2)

 

اردیبهشت با خرداد (3+2)

 

پیوند یا شراکت خوبی نخواهید داشت . اغلب با هم ناسازگار بوده و حتی ممکن است کارتان به جدایی و طلاق بکشد . اگر صاحب فرزند شوید ، فرزند خوبی نصیبتان خواهد شد . روزهای جمعه برای شما خوش یمن است .