اردیبهشت با اردیبهشت (2+2)

 

اردیبهشت با اردیبهشت (2+2)

  پیوند خوبی خواهید داشت . با هم به خوبی زندگی خواهید کرد . در میان شما اختلاف جدی پیش نمی آید . اما بایستی مراقب دیگران باشید . روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود .