فروردین با اسفند (12+1)

 

 فروردین با اسفند (12+1)

 

ازدواج یا شراکت خوبی نخواهید داشت . با هم صادق نبوده به دشمنی با هم رفتار خواهید کرد . بیشتر اوقات به جای محبت و سازگاری ، با خشم و عصبانیت با هم برخورد می کنید . مقصر اصلی متولد فروردین است . این پیوند اگر صورت نگیرد ، بهتر است . روزهای یکشنبه و پنجشنبه برای شما خوب است .