فروردین با بهمن (11+1)

 

فروردین با بهمن (11+1)

  پیوند یا شراکت خوبی نخواهید داشت . اغلب به خاطر سوء ظن ، در مشاجره خواهید بود . گاه با هم لجاجت می کنید . تقصیر بیشتر با متولد بهمن است . اگر صاحب فرزند شوید ، فرزند شما نافرمان خواهد بود . متولد بهمن عمر بیشتری خواهد کرد . روزهای سه شنبه و چهارشنبه برای شما خوب است .