فروردین با دی (10+1)

 

فروردین با دی (10+1)

 

پیوند یا شراکت خوبی خواهید داشت . اما گاه افراد حسود و بدخواه ، بین شما کدورت به وجود می آورند . متولدین دی ماه بایستی بیشتر مراقب باشد و تحت تاثیر قرار نگیرد . زیرا اگر کدورت دوام پیدا کند ، صدمه خواهید دید . روزهای جمعه برای شما خوش یمن است .