فروردین با آبان (8+1)

 

فروردین با آبان (8+1)

 

در این پیوند دائم در حال نزاع خواهید بود . مردم از دست و زبان شما اغلب ناراضی خواهند بود . عامل ناسازگاری بیشتر متولد آبان ماه است . در زندگی درآمد خوبی خواهید داشت ، اما فرزندان خوبی تربیت نخواهید کرد . روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است .